Stadgar

Bakgrund
Ändringar i stadgarna § 6 punkt 6 antagna vid årsmötet 2018

1. Föreningens ändamål
Ebelingmuseets vänner har till syfte att ideellt stödja verksamheten i Ebelingmuseet, Torshälla. Föreningen bör arbeta med att bredda intresset för Ebelingmuseet och för att få in mer pengar för preciserade ändamål. Detta sker exempelvis genom * opinionsbildande åtgärder (massmedia mm) * aktivt bearbeta myndigheter och institutioner * skapa nätverk för Ebelingmuseet * arbeta med sponsrings- och marknadsföringsfrågor * arbeta med idéer och uppslag till verksamhet och program * stödja väsentlig dokumentation kring museets verksamhet * bidra till att hög kvalitet präglar verksamheten * styrelsen skall också arbeta med trivselaktiviteter för medlemmarna.

2. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av fysiska personer och juridiska personer, som är intresserade av föreningens verksamhet. Avgifterna för medlemskap fastställes på föreningens årsmöte. I särskilda fall må föreningen kalla förtjänt person till hedersledamot av föreningen.

3. Om styrelse, firmateckning och valberedning.
Föreningens styrelse skall bestå av minst (5) högst (7) ledamöter. Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening, varom de flesta förena sig, och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.
Styrelseledamot väljes på ordinarie årsmöte för en tid av två år, med växelvis avgång, så att vid varje årsmöte hälften av styrelseledamöterna väljes. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, sekreterare och kassör var för sig. Styrelsen adjungerar representant för Ebelingmuseets ledningsfunktion.
Valberedning bestående av högst tre personer, varav en sammankallande, utses på årsmötet.


4. Om revisor mm
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses av ordinarie årsmötet, för ett år i sänder, revisor jämte en revisorssuppleant.

5. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

6. Om årsmöte mm
Ordinarie årsmöte hålles under första kvartalet varje år.
Vid årsmötet skall följande förekomma:
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna året
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
3. Val av styrelse och revisorer
4. Val av valberedning
5. Fastställande av medlemsavgifternas storlek.
6. Medlemsfrågor som skriftligen inlämnats till styrelsen fem veckor innan årsmötet.
Extra årsmöte skall hållas, när styrelsen anser sådant erforderligt, eller när sådant påkallas av minst tjugofem (25) föreningsmedlemmar. I kallelse till sådant sammanträde skall angivas vilka ärenden som skall förekomma vid sammanträdet. Tid mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte skall vara minst två månader.


7. Om omröstning vid årsmöten
Omröstning på årsmöte, eller föreningsmöte sker öppet. Varje medlem har en röst. Medlem kan ej företrädas genom ombud. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller att ärendet avgöres genom lottning.

8. Om kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte äger rum per post eller bud till medlemmar, vilka erlagt medlemsavgift, senast fjorton (14) dagar före sammanträdet.

9. Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar fordras beslut på ordinarie årsmöte, varvid beslutet skall biträdas av två tredjedelar av de röstande.

10. Om likvidation och föreningens upplösande och ev föreningsbehållning.
För giltighet av beslut om föreningens likvidation fordras beslut på tvenne på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. På det årsmöte, som sist hålles skall beslutet biträdas av tre fjärdedelar av de röstande.
Befintlig behållning skall tillfalla verksamheten i Ebelingmuseet i Torshälla. Då verksamhet ej längre bedrivs vid Ebelingmuseet tillfaller föreningens behållning och kvarlåtenskap Torshälla Stadsförvaltning för kulturella ändamål.